SEARCH

מדיניות פרטית

מאחר שclickwood מכבדת את פרטי הגולשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן “האתר”) בחרה clickwood לפרסם להלן את מדיניות הפרטיות המונהגת על ידה בקשר עם האתר האינטרנט, התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר והם סוקרים בין היתר, את האופן שבו clickwood תשתמש במידע שיימסר על ידי הגולשים באתר או שייאסף על ידי clickwood בעת השימוש באתר

תנאי המדיניות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן גם לנשים.

כללי

בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או ביצוע רכישה. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו clickwood תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.
clickwood תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה ומובהר כי ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל clickwood לספק את השירותים או להשלים את רכישת המוצרים

מאגר המידע

הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של clickwood מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר או לרכוש מוצרים

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין –וזאת על מנת – לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר או לבטל תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית; לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים המתאימים לך; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת ביקורך באתר לתחומי ההתעניינות שלך.;
clickwood תהא רשאית לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה ו/או מוצרים או שירותים אחרים – בין מידע שהחברה תפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל שלב אחר. תוכל לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור.
Clickwood לא תמסור מיוזמתה את פרטייך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אלייך בדיוור ישיר; • לצורך יצירת קשר עמך (לרבות משלוח הודעות טקסט – SMS) בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר; -לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת;

מסירת מידע לצד שלישי

clickwood לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית) אלא במקרים המפורטים להלן: אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר (ככל שיהיו מוצרים כאלה), יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת הקשר עמך; במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין שתחייב חשיפת פרטיך clickwood; אם תבצע או תנסה לבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין או פעילות שנחזית להיות כזו; אם יתקבל צו שיפוטי ל ckickwood המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או רכושו של צד שלישי כלשהו; clickwood אם תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

 

Back to Top